Rosenthaler Jubileum

Rosenthaler Jubileum | Z scenery 1:220

Wy berigten u heeden in het Thalgauer Tagblatt dat voor twee dagen te Rosenthal den Heer Steinmetz is gehuldigd wegens vyfentwintig jaren ongemeene verdiensten. Dit leverde, meer dan kon worden voorzien, eene aanzienlyke Drukte op in het Volksparkje voor het Dorpshuis te Rosenthal.

Radio

Welaan, groot is in dit geval nog al betrekkelyk, want Rosenthal is geene Stad zoo als Thalbrück, maar toch... Ofschoon den heer Steinmetz geene Onbekende is, was den Toestroom des Publyks uitzonderlyk groot. Dit is mogelyk het Gevolg van één onzer eerderen Publycatien waarin wy meldden één deezer Dagen geconfronteerd te zullen worden met eene nieuwe Vinding, genaamd Radio. Rosenthaler Jubileum | Z scenery 1:220

De Meenigte diende Plaats te neemen in den open Lucht, waar Zitbanken waren geplaatst. Op een juist daarvoor opgerigt Podium was eene Standaard opgesteld, waaraan een Apparaat was bevestigd dat men aanduidt met de naam: Micro Phone.Aan weerszyden werd het houten Podium geflankeerd door luid Spreekers die wy niet anders kunnen duiden dan als grote Kisten, welke door hun Gezoem getuigden van de Aanwezigheid van electrischen Activiteit.

Huldiging

Aldus zou den Heer Steinmetz worden gehuldigd. Ieder een ter Plaatse kent den Heer Steinmetz en is bekend met den byzonderen Plaats die hy heeft ingenoomen gedurende de Jaren zyner Dienst. Zelf stond den Hoofdpersoon er eenigs Zins zwygzaam by. Nogtans was den Heer Steinmetz zeer voor koomend in eene keurige gryze Costume waarin het Publyk hem nog nimmer had waar genoomen.

De harmonie

Rosenthaler Jubileum | Z scenery 1:220

Ook den Harmonie was voor den Gelegenheid uit genoodigd en men speelde wel luidend alle blaas Melodieën die door den Heer Steinmetz zélf waren uit gekozen. Getoond werd dan het Herauten Vaan. Twee Meisjes mogten den Heer Steinmetz Bloemen overhandigen. Maar Ach en Wee! Het Kleinste laat precies op het grote Moment haar Boeketje vallen. By de Mensen ontlokte dit hoog uit een verteederd Lagje. Slegts haar Moeder had van Wege de Gène eeven een rood Hoofd.

Rosenthaler Jubileum | Z scenery 1:220

De Micro Phone

Den Burger Meester hield een Indruk wekkende toe Spraak welke óns den Indruk gaf dat den Heer Steinmetz deeze niet geheel kon volgen. Overigens was deezen Indruk tamelyk algemeen. Niemand heeft er ons gedeegen Verslag van kunnen doen. Nogtans werd aan den Heer Steinmetz gevraagd om een woord van Dank uit te spreeken waar toe hy het Woord rigtte tot den Micro Phone.

Geheel onverwagt daverde den Stem van den Heer Steinmetz over de Mensen, gevolgd door een schril Gefluit, zóó hard dat zelfs de Radio Maakers zelf er enigs Zins over Stuur van raakten...

Den Heer Steinmetz is namelyk 25 Jaaren lang Dorps Omroeper geweest...

Rosenthaler Jubileum | Z scenery 1:220